Nieuw

Algemeen

Vanaf 9/1/2023

Plank-B, met maatschappelijke zetel  te Begoniastraat 4, 9100 Sint-Niklaas en met ondernemingsnummer: 0773.9022.220.

Atelier Plank-B 

OPEN op ma-di-do van 9u-16u

Andere dagen ook na afspraak.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onze aanbiedingen, overeenkomsten en offertes gemaakt tussen Plank-B en een opdrachtgever of klant (hierna partijen genoemd).  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit tenzij door partijen is overeengekomen om hiervan schriftelijk af te wijken.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Plank-B kan te allen tijde deze verkoopsvoorwaarden veranderen waarbij de wijzigingen van toepassing zullen zijn op nieuwe overeenkomsten. Bepaalde wijzigingen van toepassing op lopende overeenkomsten zullen met de klant of opdrachtgever steeds gecommuniceerd worden.

Prijsoffertes en bestellingen

Een aanbod of offerte is vrijblijvend en steeds voor één maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld.

Een mondelinge aanvaarding van de klant is slechts bindend ten aanzien van  Plank-B indien de klant of de opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

De in offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, exclusief eventuele reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Bij toekenning van een opdracht aan Plank-B kan mogelijks een prijsaanpassing gebeuren. Bijvoorbeeld: andere materiaalkeuze,  conceptwijziging van de meubelrenovatie. Deze meerwerken zullen voorafgaandelijk altijd besproken worden met de klant.

Annulatie van bestelling

Indien de klant beslist na goedkeuring van offerte de opdracht te annuleren, kan PLANK-B de reeds gemaakte kosten (inclusief werkuren) terugvorderen van de klant of opdrachtgever.

Levering en overmacht

Er zijn drie mogelijkheden voor levering:

  • Klant of opdrachtgever komt zelf zijn goederen (meubelen) ophalen bij Plank-B.
  • Levering gebeurt aan huis door Plank-B.
  • De door Plank-B opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.  Indien er schade optreedt door levering, valt dit onder de kosten voor Plank-B, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake wanneer het gaat om een onvoorzienbare gebeurtenis, buiten de wil om van PLANK-B, die de uitvoering van de overeenkomst (prestatie of dienst) tussen PLANK-B en de klant onmogelijk maakt.  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  Plank-B is slechts gehouden de goederen te leveren op een plaats die normaal toegankelijk is.
  • Levering door verzending.  Plank-B kan niet gehouden zijn tot betaling van schade veroorzaakt door de verzender.  Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Eigendomsvoorbehoud

Plank-B blijft eigenaar van alle  goederen (producten of materialen), alsook bij levering,  tot op het ogenblik dat de klant de volledige koopprijs heeft betaald dewelke werd overeengekomen tussen Plank-B en de klant voor alle geleverde prestaties.

Plank-B kan zich bijgevolg beroepen op het eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen zolang geen integrale betaling is gebeurd voor de overeengekomen prestaties met betrekking tot de goederen. Het risico van brand, diefstal of het tenietgaan van de goederen voordat de integrale betaling is gebeurd ten aanzien van Plank-B, rust bij de klant of de opdrachtgever voorzover de goederen reeds geleverd zijn door Plank-B aan de klant.  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de goederen niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.  Indien Plank-B een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Plank-B het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Klachten, Bevoegdheids- en rechtskeuzebedingen

Klachten dienen schriftelijk of elektronisch (per e-mail) geformuleerd te worden aan Plank-B binnen een termijn van 1 maand na levering van de goederen of diensten. Zoniet is de klacht ongegrond en zijn de overeengekomen prestaties van Plank-B met betrekking tot de goederen of diensten sowieso opeisbaar.

Alle geschillen tussen Plank-B en leveranciers en/of klanten zullen in eerste instantie in der minne of bij bemiddeling worden beslecht.

Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen, zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank naar Belgisch recht.

Contractuele wanprestatie

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Plank-B toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Plank-B niet blijvende of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Plank-B ingebreke blijft.

Betalingstermijnen en- modaliteiten & schadevergoeding

Plank-B kan bij (goedkeuring van offerte) een voorschot tot maximaal 20% van het overeengekomen bedrag opvragen.

Alle geleverde prestaties van PLANK-B (ook bij vroegtijdige beëindiging van de opdracht)  zijn bij voorrang contant te betalen en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen. Bij gebrek aan een tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag.

Garanties

Plank-B staat in voor een goede uitvoering van haar prestaties en bewerkingen zoals overeengekomen in het kader van de opdracht en de goedgekeurde offerte.  Plank-B verstrekt hierop een waarborg gedurende 6 maanden vanaf de levering en betaling van haar prestaties.

Plank-B geeft evenwel geen enkele garantie met betrekking tot materialen en goederen die niet specifiek herwerkt zijn.  De verplichtingen van Plank-B in geval van gebreken beperken zich tot het herstel of de vervanging van die gebreken, naar keuze van Plank-B.

De garantie vervalt indien de goederen veranderingen ondergaan hebben of werden hersteld of vervangen door anderen dan Plank-B. Indien de goederen beschadigd werden ingevolge aanwending voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bedoeld zijn, ingevolge verkeerd gebruik door of nalatigheid van de klant of ingevolge beschadigingen door de klant zelf, vervalt eveneens de garantie. De normale slijtage is uitdrukkelijk van de garantie uitgesloten alsook schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Plank-B geen invloed kan uitoefenen.  Ieder vorm van garantie komt te vervallen indien goederen verkeerd of onzorgvuldig gebruikt zijn.